Servicevoorwaarden

Website: geovinum.fr 

Het bedrijf EtOH stelt een website ter beschikking met informatie over de door haar aangeboden diensten.
Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de website.
Ze worden gesloten tussen het bedrijf EtOH en u.
De voorwaarden worden aangevuld met het Privacybeleid. 

Definities

In de rest van deze algemene voorwaarden en elk ander contractueel document dat daarmee verband houdt, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis in enkelvoud en meervoud:

 • « website »: de website geovinum.fr, uitgegeven door EtOH, kan gebruikt worden op verschillende mobiele terminals en via een internetbrowser.
 • « Account “: uw account op de Website, toegankelijk met uw gebruikersnaam en wachtwoord, en met uw persoonlijke gegevens en uw geschiedenis. De voorwaarden voor het aanmaken en/of beheren van het account variëren, of u nu een particulier of een professional bent.
 • « CG "Of" algemene voorwaarden “: de huidige algemene voorwaarden van het bedrijf EtOH, toegankelijk via de Website. 
 • « Persoonlijke gegevens “: de persoonsgegevens verzameld en verwerkt door het bedrijf EtOH.
 • « part “: het EtOH-bedrijf en/of u, individueel en/of collectief genomen.
 • « Privacybeleid “: het privacybeleid, waarin de voorwaarden worden beschreven die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens door het bedrijf EtOH, toegankelijk via de Website.
 • « je "," votre "," vos »: jij, gebruiker van de Website. 
 • « EtOH-bedrijf”: het bedrijf EtOH vertegenwoordigd door Audrey CHAILLET, geregistreerd bij de Dijon RC onder nummer 828 397 745 en gevestigd te 1A RUE DU 26EME DRAGONS – 21000 DIJON.

Aanvaarding en wijziging van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kader

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website, of u nu een particulier of een bedrijf bent.

EtOH behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, door u hiervan op de hoogte te stellen per e-mail of door een melding wanneer u verbinding maakt met de Website.

U moet de gewijzigde voorwaarden accepteren om de Website te blijven gebruiken. 

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Website zijn de laatste die door u zijn aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de gehele duur van het gebruik van de Website door u, vanaf de datum van aanvaarding.

 

Acceptatie van de algemene voorwaarden

Om u te registreren op de Website, moet u de algemene voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan.

Deze acceptatie wordt uitgedrukt door de acceptatieknop van het privacybeleid te valideren bij het registreren op de website.

 

Einde terbeschikkingstelling van de Website

EtOH Company kan op elk moment stoppen met het aanbieden van de Website.

Uw Account wordt dan verwijderd, zonder dat het EtOH-bedrijf hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

website 

De website maakt het mogelijk om:

 • Raadpleeg bedrijfsgerelateerde informatie over geoVINUM-producten en -diensten aangeboden door EtOH

De website installeren

U moet internettoegang hebben.

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw apparatuur in goede staat verkeert en voldoet aan de vereisten van de Website. 

De vereisten voor de Website zijn als volgt: nieuwste versie Chrome of Safari browser, internetverbinding (Wifi, 4G), up-to-date Android of iOS mobiel besturingssysteem.

U draagt ​​alle apparatuurkosten (apparatuur, toegang tot een telefoonlijn en internet, enz.) om te voldoen aan de vereisten voor het gebruik van de Website. Het EtOH-bedrijf verbindt zich er alleen toe om de Website te leveren en niet de apparatuur die nodig is voor de vereisten, die u accepteert.

EtOH is niet verantwoordelijk als uw hardware de Website niet in werking stelt.

The EtOH Company biedt geen ondersteuning of garantie voor installatie en gebruik.

Conthandelen

U kunt contact opnemen met EtOH op het volgende adres:

Verplichtingen van de partijen

Verplichtingen van de EtOH bedrijf

Het EtOH-bedrijf zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de Website functioneert in overeenstemming met de specificaties, zonder enige resultaatsverplichting.

Het EtOH-bedrijf niet verbindt zich er niet toe om:

 • Enige resultaatsverbintenis bij het ter beschikking stellen van de Website.
 • Dat de Website vrij is van bugs of permanent beschikbaar is. 
 • De relevantie van de informatie die op de Website wordt verstrekt.
 • Elke frequentie van onderhoud of update van de Website. 
 • Elke servicekwaliteit voor de Website.
 • Elk niveau van service en beschikbaarheid voor de Website.
 • Elke lengte van website-ondersteuning.

La EtOH bedrijf zal alleen haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Website op een veilige manier werkt, en dit met een middelenverbintenis. De EtOH bedrijf garandeert echter geen absolute veiligheid van de Website. 

La EtOH bedrijf kan de Website op elk moment opschorten, wijzigen of intrekken en de ondersteuning ervan stopzetten, zonder kennisgeving of kennisgeving, zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

 

Uw verplichtingen

U mag de Website gratis gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere rechten. 

Bij het gebruik van de Website dient u deze voorwaarden na te leven. 

Intellectuele eigendom

De website, evenals elk element van de EtOH-bedrijfssite, inclusief teksten, afbeeldingen, video's, domeinnamen, handelsmerken, ontwerpen, modellen, patenten, software, databases, zijn:

 • het eigendom van de EtOH bedrijf, Waar ;
 • indien van toepassing, eigendom van een derde partij die een gebruikerslicentie heeft verstrekt aan de EtOH bedrijf

Deze elementen zijn wereldwijd beschermd.

Deze voorwaarden verlenen u geen intellectuele eigendomsrechten. U mag deze elementen niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, aanpassen, exploiteren of extraheren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van la EtOH bedrijf.

Geen ander gebruik van de Website is niet toegestaan.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze elementen kan een inbreuk vormen. Het EtOH-bedrijf behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zijn rechten te doen gelden en zijn schade te herstellen.

Persoonlijke gegevens

Het ter beschikking stellen van de Website impliceert het verzamelen van Persoonsgegevens door het bedrijf EtOH, op een wijze die voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

U bent er volledig van op de hoogte dat de Persoonsgegevens die u direct of indirect aan de EtOH bedrijf wordt automatisch verwerkt.

U moet akkoord gaan met het privacybeleid van EtOH wanneer u zich registreert op de website. 

Het Privacybeleid van EtOH is in te zien op de Website.

responsabilité

De aansprakelijkheid van de firma EtOH is strikt beperkt tot de technische levering van de Website, en tot de goede werking ervan, onder een middelenverbintenis.

De informatie op de Website is louter informatief, zonder resultaatsverbintenis. U moet de gebruikelijke controles uitvoeren voordat u deze informatie gebruikt.

Alle inhoud die door een professional online wordt gezet, valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf EtOH is hiervoor niet aansprakelijk en treedt alleen op als contenthost.

EtOH levert geen andere diensten.

EtOH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de terbeschikkingstelling, beschikbaarheid, onderhoud en gebruik van de Website. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de website, de informatie die erop staat en de geschiktheid ervan voor uw behoeften. 

U wordt erop gewezen dat het gebruik van de Website onder uw eigen verantwoordelijkheid geschiedt.

In alle gevallen is alleen directe schade aansprakelijk om de aansprakelijkheid van EtOH in te schakelen. Geen enkele indirecte schade zal waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van het bedrijf EtOH op zich nemen.

Deze aansprakelijkheidsbeperking heeft betrekking op alle soorten gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, omzetderving, verlies van bestellingen, winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, verlies van klanten, verlies van verwachte besparingen, imagoschade en reputatie, verlies van kansen. 

EtOH is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onjuistheid of weglating van informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het EtOH-bedrijf. 

Algemene bepalingen

Respecteer de la Législation

Het bedrijf EtOH stelt de website ter beschikking in overeenstemming met de Franse regelgeving. 

U dient zich vertrouwd te maken met de lokale en nationale wetten om ervoor te zorgen dat u de Website kunt gebruiken.

 

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere bepaling die mogelijk van toepassing is op de relatie tussen EtOH en u. Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen elke eerdere verbintenis van de Partijen met betrekking tot het onderwerp en vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

 

exclusiviteit

Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden komt tussen Partijen geen exclusiviteit tot stand. Het staat de Partijen vrij om contracten af ​​te sluiten met de derde partijen van hun keuze.

 

Overleven van bepaalde bepalingen

Het einde van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, houdt geen termijn in voor clausules waarvan de aard of de inhoud hun instandhouding vereist. 

 

Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, worden ze als ongeschreven beschouwd. De overige bepalingen behouden al hun kracht en domein.

 

Non-waiver en tolerantie

Het feit dat het bedrijf EtOH geen beroep op u doet voor een schending van een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting en heeft niet tot gevolg dat u verworven rechten krijgt .

Een mislukking of vertraging in de uitoefening van een recht door het bedrijf EtOH kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van dit recht.

 

onafhankelijkheid

Geen van de Partijen kan een verbintenis aangaan in naam en/of voor rekening van de ander. Bovendien blijft elk van de Partijen als enige verantwoordelijk voor haar daden, beschuldigingen, verbintenissen, service, producten en personeel.

 

bewijsmateriaal

De partijen komen overeen dat alle elektronische communicatie, inclusief e-mail, tussen hen het bewijs vormt.

U erkent in het bijzonder de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van het bedrijf EtOH, en in het bijzonder van de Website, tenzij u het tegendeel bewijst, ziet u af om ze te betwisten in geval van betwisting.

 

Overmacht

In het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden kan het bedrijf EtOH niet aansprakelijk worden gesteld indien de dienst niet meer functioneert als gevolg van overmacht.

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan ​​elke gebeurtenis die onvoorzienbaar, onweerstaanbaar en buiten de Partijen is in de zin van de Franse wet en jurisprudentie.

In geval van overmacht zal het bedrijf EtOH haar uiterste best doen om de website te laten functioneren. 

Als de overmacht aanhoudt, kan het bedrijf EtOH de terbeschikkingstelling van de Website beëindigen, zonder kennisgeving en zonder haar aansprakelijkheid op te lopen.

 

Jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze algemene voorwaarden, dat niet in der minne tussen de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de vennootschap EtOH, ook in zaken van kort geding, een beroep op garantie of meerdere verweerders , en ongeacht uw land van herkomst.

 

 
Uw winkelwagen
Er zijn geen artikelen in de winkelwagen!
Ga door met winkelen
0