გაყიდვების პირობები

საიტი: geovinum.fr 

გაყიდვის ეს ზოგადი წესები და პირობები (შემდგომში „GTC“) განსაზღვრავს პირობებს, რომლითაც კომპანია EtOH, SAS კაპიტალით 51000 ევრო, რეგისტრირებულია DIJON-ის RCS-ში ნომრით 828397745, რომლის რეგისტრირებული ოფისია 1A Rue du. 26ème Dragons 21000 DIJON, წარმოდგენილი Audrey Chaillet-ის მიერ მისი მმართველი დირექტორის რანგში (შემდგომში „EtOH“) საშუალებას მისცემს მომხმარებელს შეუკვეთოს პროდუქტები და გამოიყენოს საიტი.

1 - განმარტებები

ამ GCS-ის დანარჩენში და მას თანდართულ ნებისმიერ სხვა სახელშეკრულებო დოკუმენტში, ტერმინებს, რომელთა პირველი ასო დიდი ასოებით არის გამოსახული, ექნება შემდეგი მნიშვნელობა მხოლობით და მრავლობით რიცხვში:

 • « კლიენტი “: EtOH-ის კლიენტი, პროდუქციის შეკვეთა საიტზე.
 • "შეკვეთა""შეკვეთა""მეთაური", "ბრძანა" : პროდუქციის ნებისმიერი შეკვეთა მომხმარებლის მიერ, EtOH-ისგან.
 • "ანგარიში": მომხმარებლის ანგარიში საიტზე, ხელმისაწვდომი მისი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით და შეიცავს მის პერსონალურ ინფორმაციას, ისევე როგორც მის ისტორიას საიტზე;
 •  "ნაწილი" : EtOH და/ან კლიენტი;
 • " Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა " : EtOH-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ხელმისაწვდომია საიტზე.
 • „პროდუქტ(ებ)ი და სერვის(ებ)ი“ : პროდუქტები ან სერვისები, რომლებიც რეალიზებულია EtOH-ის მიერ ბრენდის სახელით EtOH, EtOH Academy, EtOH Agency, EtOH Consulting, EtOH Digital, EtOH Plus, EtOH Science, geoVINUM by EtOH ან The Wine Shot by EtOH.
 • "ფიზიკური პროდუქტი(ები)" EtOH, EtOH Academy, EtOH Agency, EtOH Consulting, EtOH Digital, EtOH Plus, EtOH Science, geoVINUM by EtOH ან The Wine Shot by EtOH-ის მიერ გაყიდული ფიზიკური პროდუქტები, როგორიცაა პლაკატები, ტილოები, PVC საყრდენები, ნამუშევრები. და ა.შ., რომლებიც მიწოდებულია ფოსტით.
 • "ციფრული სერვის(ები)" : EtOH-ის მიერ გაყიდული ციფრული სერვისები ბრენდის სახელით EtOH, EtOH Academy, EtOH Agency, EtOH Consulting, EtOH Digital, EtOH Plus, EtOH Science, geoVINUM by EtOH ან The Wine Shot by EtOH, რომლებიც მიწოდებულია ელექტრონული ფოსტით.
 •  "საიტი" : EtOH-ის კუთვნილი გაყიდვების საიტები, კერძოდ, etoh.academy, shop.etoh.fr, geovinum.fr, thewineshot.com და მისი კომპონენტები (კომპიუტერის კოდი, გრაფიკული ელემენტები, მონაცემთა ბაზები, დოკუმენტაცია და ა.შ.) გამოქვეყნებული კომპანია EtOH, როგორც ასევე საიტის ჩვენების ნებისმიერი სხვა საშუალება (მაგ. მობილური აპლიკაცია). 

მომხმარებელს ეპატიჟება, ყურადღებით წაიკითხოს ეს პირობები, დაბეჭდოს ისინი და/ან შეინახოს გამძლე საშუალებებზე.

 

2 – GCS და ობიექტის მიღება და მოდიფიკაცია

 

2.1 – პირობების გამოყენება და მოდიფიკაცია

EtOH იტოვებს უფლებას შეცვალოს პირობები და პირობები ნებისმიერ დროს ამ უკანასკნელის ახალი ვერსიის გამოქვეყნებით საიტზე, მომხმარებლის ელფოსტით შეტყობინებით ან საიტთან მისი შემდგომი კავშირის შესახებ შეტყობინების საშუალებით.

კლიენტი მოწვეული იქნება მიიღოს შეცვლილი პირობები.

შეცვლილი GCS-ის მიღების არარსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს უარის უფლება საიტზე მისი ანგარიშის წაშლით.

საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პირობები და პირობები არის ის, რაც ძალაშია გამოყენების თარიღისთვის.

შეკვეთის მიმართ მოქმედი პირობები არის ის, რაც ძალაშია შეკვეთის თარიღისთვის.

ეს GCS გამოიყენება კლიენტის წარმოშობისა და ვიზიტის ქვეყნის მიუხედავად.

წესები და პირობები გამოიყენება მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

სხვა ენაზე თარგმნის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ფრანგულ ვერსიას.

იურიდიული ინფორმაცია საიტის მასპინძლისა და გამომცემლის შესახებ, პერსონალური მონაცემების შეგროვებას და დამუშავებას და საიტის გამოყენების პირობებს მოწოდებულია წინამდებარე პირობებში, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და ამ საიტის იურიდიულ შენიშვნებში.

 

2.2 – ობიექტი

საიტი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეუკვეთოს EtOH-ის პროდუქტები და გთავაზობთ სხვადასხვა კონტენტს პროდუქტებთან და EtOH-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით.

 

2.3 – GCS-ის მიღება

საიტზე რეგისტრაცია და მისი გამოყენება, ისევე როგორც ნებისმიერი შეკვეთა, გულისხმობს კლიენტის მიერ ყველა ამ GCS-ის ურეზერვო მიღებას.

ეს თანხმობა გამოიხატება იმ ველის მონიშვნით, რომელიც შეესაბამება ამ GCS-ის მიღების წინადადებას საიტზე რეგისტრაციისას და შეკვეთის ვალიდაციამდე, მაგალითად, აღნიშვნის შემდეგ: „ვაღიარებ, რომ წავიკითხე და მივიღე ყველა ზოგადი პირობები და პირობები. საიტი“ ან სხვა ექვივალენტური განცხადება.

ამ ველის მონიშვნა ჩაითვლება, როგორც ხელნაწერი ხელმოწერის იგივე მნიშვნელობა.

 

2.4 – ქმედუნარიანობა

ამ GCS-ის მიღება, საიტის გამოყენება და ნებისმიერი შეკვეთის აქტი გულისხმობს კლიენტის მხრიდან, რომ იგი სარგებლობს ამისთვის აუცილებელი იურიდიული შესაძლებლობებით.

კლიენტი უნდა იყოს თხუთმეტი (15) წელზე უფროსი ასაკის ან არასრულწლოვანი.

თუ GCS-ის მიღება ხდება კომპანიის ან სხვა იურიდიული პირის სახელით, კლიენტი აცხადებს და გარანტიას აძლევს უფლებას დააკავშიროს აღნიშნული კომპანია ან სხვა იურიდიული პირი ამ GCS-თან. ამ შემთხვევაში ტერმინი „კლიენტი“ ნიშნავს კომპანიას ან იურიდიულ პირს.

თუ EtOH ეცნობება, რომ კლიენტს არ აქვს უფლებაუნარიანობა ან არ აკმაყოფილებს საიტზე რეგისტრაციის პირობებს, მისი ანგარიში შეიძლება დაუყოვნებლივ დაიხუროს გაფრთხილების გარეშე და EtOH-ის პასუხისმგებლობის დაკისრების გარეშე. ნებისმიერი შეკვეთა, რომელიც განთავსებულია ქმედუნარიანობის არარსებობის შემთხვევაში, ასევე შეიძლება გაუქმდეს იმავე პირობებით.

 

2.5 – კანონმდებლობასთან შესაბამისობა

საიტი შეესაბამება ფრანგულ წესებს. შესაბამისად, EtOH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი, თუ საფრანგეთის ტერიტორიის გარეთ მდებარე კლიენტი მიმართავს საიტს ან შეუკვეთებს პროდუქტებს მოქმედი უცხოური რეგულაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

კერძოდ, მომხმარებელმა უნდა იცოდეს მოქმედი ადგილობრივი და ეროვნული კანონმდებლობა. EtOH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

 

3 – მახასიათებლები, პროდუქციის შესაბამისობა

 

3.1 ზოგადი

საიტზე განთავსებული პროდუქტი(ები) და სერვის(ებ)ი მოიცავს ვენახის რუქებს, ასევე სხვა დეკორატიულ პროდუქტებს მევენახეობის სამყაროდან, ნამუშევრებს, წიგნებს, ნოუთბუქებს, ასევე ციფრულ კომუნიკაციას, მარკეტინგის, ვებსაიტს.

 

3.2 პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის მახასიათებლები

პროდუქტი(ებ)ი და სერვის(ები) არის აღწერილობის საგანი, რომელიც დადგენილია EtOH-ის მიერ.

EtOH აღწერს პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის რეალურ მახასიათებლებს მის ხელთ არსებული ან მიმწოდებლების მიერ მიწოდებული ელემენტების საფუძველზე. თუმცა, ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს ზღვრულად, რასაც კლიენტი ეთანხმება და ეს არ წარმოადგენს EtOH-ის მიერ მისი ვალდებულებების ცუდად შესრულებას.

გრაფიკული ელემენტები (ფოტოები, ვიდეოები, ილუსტრაციები), რომლებიც ასახავს პროდუქტ(ებ)ს და სერვის(ებ)ს საიტზე არ წარმოადგენს სახელშეკრულებო დოკუმენტებს და წარმოდგენილია საილუსტრაციოდ და არა მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ისინი არ უნდა განიხილებოდეს მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განთავსებაზე თანხმობის განმსაზღვრელ ელემენტად. EtOH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი, თუ მიწოდებული პროდუქტები ყველა თვალსაზრისით არ არის იდენტური შეკვეთის დროს წარმოდგენილი პროდუქტებისა.

 

3.3 პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის შესაბამისობა

კლიენტი მოწვეულია წაიკითხოს პროდუქტ(ებ)სა და სერვის(ებ)ზე ან პროდუქტ(ებ)სა და სერვის(ებ)ზე ან მის შეფუთვაზე მიმაგრებული ნებისმიერი ინფორმაცია, კერძოდ, ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი სიფრთხილის ზომებთან, გამოყენების პირობებთან და შეზღუდვებთან. გამოყენების.

კლიენტი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ პროდუქტი(ებ)ი და სერვის(ები) შეესაბამება მის მოლოდინებსა და საჭიროებებს.

პროდუქტი(ებ)ი და სერვის(ებ)ი დამზადებულია მათზე მოქმედი საზოგადოების რეგულაციების შესაბამისად. ამრიგად, EtOH იღებს ვალდებულებას განახორციელოს პროდუქტი(ებ)ი და სერვის(ებ)ი, რომლებიც აკმაყოფილებს ამ ტიპის პროდუქტ(ებ)სა და სერვის(ებ)ზე მოქმედ სტანდარტებს, კანონებსა და რეგულაციების.

 

4 – პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის ხელმისაწვდომობა

EtOH შეატყობინებს მომხმარებელს პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის ხელმისაწვდომობის შესახებ შეკვეთამდე, და კერძოდ, თუ პროდუქტი(ებ)ი და სერვის(ები) არის მარაგში, მარაგდება ან ამჟამად მიუწვდომელია.

პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის მიუწვდომლობის შემთხვევაში, რომელიც წინასწარ არ არის გათვალისწინებული შეკვეთის მომენტში, EtOH აცნობებს მომხმარებელს მარაგის შევსების პერიოდის შესახებ. თუ ეს ვადა აღემატება თხუთმეტ (15) კალენდარულ დღეს, მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა შეცვალოს მისი შეკვეთა, ან გააუქმოს შეკვეთა და დაუბრუნოს ხელმიუწვდომელ პროდუქტებს, შეკვეთის განთავსებისას გამოყენებული გადახდის მეთოდის გამოყენებით. ეს თანხის დაბრუნება განხორციელდება თოთხმეტი (14) დღის განმავლობაში მომხმარებლის არჩევანის გათვალისწინებიდან.

 

5 - მიწოდება

 

5.1 – მიწოდების პირობები

მიწოდების პირობები მითითებული იქნება საიტზე და შეკვეთის დროს.

ასევე მითითებული იქნება მიწოდების მოქმედი დრო.

მიწოდება ხდება ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით ციფრული პროდუქტებისა და სერვისებისთვის, ან ავტორიზებული ოპერატორების მიერ ქვეყნიდან გამომდინარე, კერძოდ, მაგალითად La Poste, Colissimo, UPS, DHL, Chronopost. EtOH იტოვებს უფლებას გამოიყენოს მიწოდების სერვისის პროვაიდერი, რაც დამოკიდებულია პაკეტის, ტექნიკური და ლოგისტიკური შეზღუდვების მიხედვით.

 

5.2 – მიწოდების ხარჯები

მიტანის ხარჯები მითითებული იქნება კლიენტის მიერ შეკვეთის ნებისმიერ გადახდამდე და ინვოისი ხდება პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის ფასის გარდა. მიწოდების ღირებულება შეიძლება განსხვავდებოდეს მიწოდების ადგილისა და არჩეული გადამზიდველის მიხედვით.

 

5.3 – მიწოდების ადგილი

ციფრული სერვისების შეკვეთების გაგზავნა შესაძლებელია მთელ მსოფლიოში.
პროდუქტის შეკვეთების გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში.

მიწოდება განხორციელდება შეკვეთის განთავსებისას დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ შეცდომა არ დაუშვა თავისი მიწოდების ადგილზე.

 

5.4 – საბაჟო

პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის ევროკავშირის ტერიტორიის გარეთ მიწოდების შემთხვევაში და DOM-TOM-ებში, კლიენტი აცხადებს თავს პროდუქტი(ებ)ის და სერვის(ებ)ის იმპორტიორად და იღებს, რომ ასეთ შემთხვევაში EtOH შეიძლება ფიზიკურად ვერ მიაწოდოს მას ზუსტი ინფორმაცია საბაჟო გადასახდელებთან და ფორმალობებთან ან იმპორტის გადასახადებთან დაკავშირებული ხარჯების ჯამური ოდენობის შესახებ, რომელიც გამოიყენება ქვეყანაში, სადაც მოითხოვება პროდუქტი(ებ)ი და სერვის(ებ)ის მიწოდება. .

ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც არ არის მითითებული შეკვეთის პროცესში, შეიძლება დაეკისროს კლიენტს შესაბამისი ქვეყნის მიერ, მომხმარებლის ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

EtOH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი ნებისმიერი ბლოკირების ან დაყადაღებისთვის, რომელსაც ახორციელებს იმ ქვეყნის საბაჟო, რომელშიც უნდა მოხდეს პროდუქტი(ები) და სერვის(ებ)ის მიწოდება.

 

5.5 – მიწოდების დრო

EtOH ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ პროდუქტი(ები) და სერვის(ები) მიაწოდოს შეკვეთაში მითითებულ ვადებში.

როგორც ზოგადი წესი და თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ყველა შეკვეთა მუშავდება 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში. შეკვეთები არ იგზავნება ან მიწოდება შაბათ-კვირას ან არდადეგებზე.

თუ ჩვენ გვაქვს შეკვეთების დიდი მოცულობის, გადაზიდვა შეიძლება გადაიდო რამდენიმე დღით. გთხოვთ, დაუშვათ დამატებითი დღეები ტრანსპორტით მიწოდებისთვის. თქვენი შეკვეთის გაგზავნის მნიშვნელოვანი დაგვიანების შემთხვევაში, ჩვენ დაგიკავშირდებით ელექტრონული ფოსტით.

მიწოდების საშუალო დრო ასეთია:

საფრანგეთი 7-30 დღე
ევროკავშირი 7-30 დღე
შვეიცარია-ნორვეგია 7-30 დღე

EtOH მომხმარებელს ეცნობება გადაზიდვის თარიღის შესახებ. კლიენტის პასუხისმგებლობაა, უზრუნველყოს შეკვეთის მიღება მისი ან მისი მიწოდების მისამართზე დამსწრე ნებისმიერი პირის მიერ.

თუ მიწოდების დაგვიანება ოცდაათი (30) დღეზე მეტია საწყისი დაგეგმილი თარიღიდან, მომხმარებელს შეუძლია გააუქმოს შეკვეთა სამომხმარებლო კოდექსის L138-2 მუხლის შესაბამისად. შემდეგ დაბრუნდება გადახდილი თანხები მიუწოდებელ პროდუქტზე და მიწოდების ხარჯები.

 

5.6 – საკუთრების გადაცემა და რისკები

პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის მფლობელობა გადადის მომხმარებლის მიერ პროდუქტი(ებ)ის და სერვის(ებ)ის სრული გადახდის შემდეგ.

მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს თავად მომხმარებელს ან ნებისმიერ პირს, რომელიც იმყოფება მიტანის დროს მითითებულ მისამართზე.

პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის დაკარგვის, ქურდობის ან დაზიანების ნებისმიერი რისკი გადაეცემა მომხმარებელს, როდესაც ხელმოწერილი იქნება მიწოდების ბარათი ან პროდუქტი(ები) და სერვის(ებ)ი მიიღება, თუ ხელმოწერა არ არის საჭირო. .

 

5.7 – ამანათებზე უარი

მომხმარებელს ან შეკვეთის მიმღებ პირს შეუძლია უარი თქვას ამანათი მიტანის დროს, თუ შეამჩნევს ანომალიას მიწოდებასთან დაკავშირებით (დაზიანება, პროდუქტი(ები) და სერვის(ები) აკლია მიტანის წერილში, დაზიანებული პაკეტი, პროდუქტი(ებ) და სერვის(ები) დაზიანებულია...).

ნებისმიერი ანომალია აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ადგილზე მიტანის ბარათზე, ხელნაწერი დაჯავშნის სახით, რომელსაც თან ახლავს დამკვეთის ან შეკვეთის მიმღები პირის ხელმოწერა.

უარის თქმის უფლების განსახორციელებლად, მომხმარებელმა ან შეკვეთის მიმღებმა პირმა უნდა გახსნას დაზიანებული ან დეფექტური პაკეტი(ები) გადამზიდველის თანდასწრებით და დააბრუნოს დაზიანებული საქონელი. მომხმარებელს შეუძლია ასევე გაუგზავნოს ნებისმიერი დაჯავშნა EtOH-ს მიწოდებიდან სამი (3) დღის განმავლობაში.

ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, კლიენტი ვერ შეძლებს უარის თქმის უფლების გამოყენებას და EtOH-ს არ მოეთხოვება დაეთანხმოს კლიენტის მოთხოვნას უარის თქმის უფლების გამოყენების შესახებ.

თუ კლიენტის პაკეტი დაბრუნდება EtOH-ში, EtOH დაუკავშირდება კლიენტს დაბრუნებული პაკეტის მიღებისთანავე, რათა ჰკითხოს, რა უნდა გააკეთოს მის შეკვეთასთან.

თუ EtOH ან შეკვეთის მიმღებმა პირმა შეცდომით თქვა უარი ამ შეფუთვაზე, მათ შეუძლიათ მოითხოვონ მისი დაბრუნება ახალი გადაზიდვის ფოსტის საფასურის გადახდით. საფოსტო ხარჯები უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა.

 

5.8 – ამანათების დაბრუნება

პაკეტის EtOH-ში დაბრუნების შემთხვევაში, ნებისმიერი მიზეზით, კლიენტის ბრალით (კერძოდ, არასრული მიწოდების მისამართის შემთხვევაში, პაკეტის აღდგენის არარსებობა, საფოსტო ყუთზე გამოტოვებული მითითება და ა.შ.) პროდუქციის ხელახალი მიწოდება ექვემდებარება კლიენტის მიერ მიწოდების ახალ დაკავშირებულ ხარჯებს.

პროდუქტები გადაეგზავნება მხოლოდ EtOH-ის მიერ მიწოდების ახალი საფასურის სრული გადახდის მიღების შემდეგ.

 

5.9 - ზარალი გადამზიდველის მიერ

EtOH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი ზარალზე და არაპირდაპირ ან თანმიმდევრულ ზარალზე, როგორიც არ უნდა იყოს მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია გადამზიდველის მიერ მომხმარებლის ტვირთის დაკარგვასთან ან დაზიანებასთან, არც მისგან წარმოშობილ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მატერიალურ შედეგებზე. 

 

 

6 - გარანტია

EtOH-ის მიერ გაყიდული პროდუქტი(ები) და სერვის(ებ)ი ექვემდებარება სამოქალაქო კოდექსის 1641-დან 1649-ე მუხლების სამართლებრივ გარანტიებს (გარანტია ფარული დეფექტებისგან) და L217-4 და სამომხმარებლო კოდექსის შემდეგი სტატიები (შესაბამისობის გარანტია) .

ამ გარანტიების გამოსაყენებლად, მომხმარებელმა უნდა აცნობოს EtOH-ს პროდუქტის დეფექტების შესახებ, მათ შორის არსებული პრობლემის დეტალური ახსნა-განმარტების ჩათვლით.

თუ საჩივარი ფარული დეფექტის ფარგლებს მიეკუთვნება, მომხმარებელს შეუძლია, თავისი სურვილისამებრ:
ან მიწოდებული იქნება ექვივალენტური ხარისხისა და ფასის პროდუქტ(ებ)თან და სერვის(ებ)თან ერთად.
ან ანაზღაურდება შეკვეთილი პროდუქტი(ებ)ის და სერვის(ებ)ის ფასი EtOH-ის მიერ ხარვეზის დადასტურებიდან თოთხმეტი (14) დღის განმავლობაში.

მომხმარებელს აქვს ორი (2) წლის ვადა შეკვეთის დღიდან ამ გარანტიის განსახორციელებლად.

ეს გარანტია ასევე გამოირიცხება მომხმარებლის მიერ პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის გამოყენების შემთხვევაში, რომელიც არ შეესაბამება გამოყენების სიფრთხილის ზომებს და EtOH-ის მიერ გადაცემულ ინსტრუქციებს.

ახალი პროდუქტის მიწოდების ღირებულებას ეკისრება EtOH.

გარანტიის განხორციელების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა დაუკავშირდეს მომხმარებელთა სერვისს ამ GCS-ში მოცემულ ელფოსტის მისამართზე.

შემდეგ EtOH აცნობებს მომხმარებელს დაბრუნების პროცედურის შესახებ, და თუ ეს შესაძლებელია, პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის თანხის დაბრუნების შესახებ.

 

7 – ბრძანებები

 

7.1 - ბრძანების რეჟიმი

მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს შეკვეთა პროდუქტი(ებ)სა და სერვის(ებ)ზე საიტზე ან EtOH-ის მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი სხვა საშუალებით.

საიტზე პირველ შეკვეთამდე, მომხმარებელმა უნდა შექმნას ანგარიში.

 

7.2 – შეკვეთის ეტაპი

საიტზე შეკვეთის ნაბიჯები შემდეგია:

 • მომხმარებლის მიერ ანგარიშის შექმნა, თუ ეს არის პირველი შეკვეთა ან კავშირი მის ანგარიშთან, თუ ის უკვე არსებობს;
 • პროდუქციის არჩევა, რომლის შეკვეთა სურს კლიენტს და კალათაში განთავსება, რომელშიც ნაჩვენებია შეკვეთის მოკლე შინაარსი;
 • კლიენტის მიერ პირობების გაცნობა და ვალიდაცია;
 • კალათის დადასტურება ვალიდაციის ღილაკზე დაჭერით;
 • პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებებისთვის) მომხმარებლის იდენტიფიკაციისა და მიწოდების ინფორმაციის მიწოდება;
 • მიწოდების მეთოდების არჩევანი;
 • შეკვეთისთვის გადახდის მეთოდის არჩევანი და ბილინგის ინფორმაციის მიწოდება;
 • შეკვეთის შეჯამების ჩვენება (ერთეულები, ფასი, მიწოდების მეთოდი, გადახდის მეთოდი) საბოლოო ვალიდაციისთვის;
 • შეკვეთის დადასტურება;
 • EtOH-ის მიერ მომხმარებლისთვის შეკვეთის დამადასტურებელი ელ. ფოსტის გაგზავნა, კლიენტის გადახდის მიღებისთანავე, რომელიც შეიცავს მთელ შეკვეთას და მიწოდების პირობების მითითებით.

შეკვეთა იქმნება EtOH-ის მიერ კლიენტისგან გადახდის მიღებისთანავე.

მომხმარებლის მიერ მოწოდებული საკონტაქტო ინფორმაცია და ინფორმაცია უნდა იყოს უახლესი და რეალური. თუ ეს ასე არ არის, EtOH ვერ იქნება პასუხისმგებელი კლიენტის მხრიდან მიწოდების სირთულის ან შეცდომის შემთხვევაში.

 

7.3 - შეცდომა შეკვეთაში

EtOH არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი პროდუქტი(ებ)ის და სერვის(ებ)ის არჩევისას შეცდომებზე, შეკვეთის დროს კლიენტის შეყვანის შეცდომებზე (კერძოდ მისამართის) ან სხვა მოწოდებულ ინფორმაციაზე, რომელიც იქნება მცდარი. , არც მათ შესაძლო შედეგებზე და კონკრეტულად მიწოდების დაგვიანებაზე ან შეცდომებზე. ამ შემთხვევაში, თუ EtOH მიიღებს, მკაცრად კომერციულ საფუძველზე, ხელახლა გადაზიდვას, შესაძლო გადაზიდვისას გაწეული ხარჯები დაეკისრება მომხმარებელს.

 

7.4 – ბრძანებაზე უარი

EtOH იტოვებს უფლებას უარი თქვას ნებისმიერ შეკვეთაზე ლეგიტიმური მიზეზების გამო, განსაკუთრებით გადახდის პრობლემების შემთხვევაში, მიწოდების პრობლემები მომხმარებლის მიერ არასრული და/ან არაზუსტი ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ, არანორმალურად მაღალი შეკვეთები შედარებით ჩვეულებრივ შეკვეთებთან შედარებით კლიენტის მიერ ან არაკეთილსინდისიერად განთავსებული შეკვეთები.

 

7.5 – დაარქივება

EtOH დაარქივებს შესყიდვის შეკვეთებს და ინვოისებს საიმედო და გამძლე საშუალებებზე, რომელიც წარმოადგენს ერთგულ ასლს. კომპიუტერიზებული რეესტრები მხარეები განიხილება, როგორც მხარეებს შორის კომუნიკაციების, შეკვეთების, გადახდების და ტრანზაქციების დამადასტურებელი საბუთი.

 

8 – ფასი და გადახდის პირობები

 

8.1 – ფასი

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული წერილობით, საიტის გვერდებზე განთავსებული ფასები არის ფასები, რომლებიც გასაგებია ევროში, ყველა გადასახადის ჩათვლით (TTC), შეკვეთის დღეს მოქმედი დღგ-ის ჩათვლით და დამუშავების, ტრანსპორტირებისა და ტრანსპორტირების ხარჯებში მონაწილეობის გამოკლებით.

საიტზე მითითებულ ფასში არ შედის მომხმარებლის მიერ გადახდილი მიწოდების ხარჯები, გარდა ფასისა.

EtOH იტოვებს უფლებას გადასცეს დღგ-ის განაკვეთის ნებისმიერი ცვლილება პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის ფასზე.

EtOH ასევე იტოვებს უფლებას შეცვალოს თავისი ფასები ნებისმიერ დროს. ამასთან, შეკვეთის დღეს მითითებული ფასი იქნება ერთადერთი, რაც შეეხება მომხმარებელს.

 

8.2 – გადახდა

მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს საკრედიტო ბარათით, ან EtOH-ის მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი სხვა საშუალებით. კლიენტი გარანტიას აძლევს EtOH-ს, რომ ის არის შეკვეთის გადახდისთვის გამოყენებული გადახდის საშუალებების მფლობელი და რომ მას აქვს საკმარისი სახსრები მისი შეკვეთის გადახდის სრულად დასაფარად.

თუ EtOH კონკრეტულად არ არის შეთანხმებული, შეკვეთა არ ჩაითვლება შედგენილად, სანამ გადახდა სრულად არ მიიღება EtOH-ის მიერ.

გადახდა ჩამოიჭრება კლიენტის მიერ შეკვეთის ვალიდაციის დროს.

თუ შეუძლებელია შეკვეთის გადახდისას გადასახდელი თანხების დებეტირება ან შეგროვება, რაიმე მიზეზით, შეკვეთა შეიძლება გაუქმდეს, ზიანის მიყენების გარეშე, რომელსაც EtOH შეუძლია მოითხოვოს მისი დანაკარგის კომპენსაცია.

საკრედიტო ბარათით გადახდები ხდება უსაფრთხო ტრანზაქციებით, რომლებიც უზრუნველყოფილია გადახდის პროვაიდერის მიერ, რომელიც მოქმედებს ხელოვნების წესების შესაბამისად.

EtOH-ს არ აქვს წვდომა კლიენტის გადახდის საშუალებებთან დაკავშირებულ მონაცემებზე, გარდა მისი საბანკო ბარათის ბოლო ციფრებისა. გადახდა ხდება უშუალოდ ბანკთან ან გადახდის პროვაიდერთან, რომელიც იღებს გადახდას კლიენტისგან.

 

8.3 – დაგვიანებული გადახდა

ნებისმიერმა დაგვიანებულმა გადახდამ შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებული გადახდის ჯარიმის ინვოისი, წინასწარი ოფიციალური შეტყობინების გარეშე. ამ ჯარიმების განაკვეთი უდრის კანონიერ საპროცენტო განაკვეთს სამჯერ. ორმოცი (40) ევროს თანხა ასევე შეიძლება იყოს ინვოისი აღდგენის ხარჯებისთვის.

დაუსრულებელი პროცენტის და ადმინისტრაციული შეგროვების ხარჯების დარიცხვა არ კრძალავს EtOH-ს, თავისი შეხედულებისამებრ, განახორციელოს სამართლებრივი ზომები დამატებითი ზიანის მისაღებად.

გადახდის ინციდენტის შემთხვევაში, EtOH იტოვებს უფლებას გააუქმოს შეკვეთა დაუყოვნებლივ და ოფიციალური შეტყობინების გარეშე, კლიენტს არ შეუძლია მოითხოვოს რაიმე კომპენსაცია ან დაეკისროს EtOH-ის პასუხისმგებლობა.

 

9 – გატანისა და დაბრუნების პოლიტიკა

გასვლის უფლების შესაბამისად, მომხმარებელს აქვს თოთხმეტი (14) დღის ვადა შეკვეთის მიწოდების დღიდან, დააბრუნოს ნებისმიერი პროდუქტი, სრული, ორიგინალურ შეფუთვაში და იდეალურ მდგომარეობაში (მარკეტინგის საშუალებას იძლევა).

მომხმარებელმა უნდა დაურთოს ინვოისის ან ნებისმიერი სხვა ნივთის ასლი, რომელიც საშუალებას იძლევა მისი იდენტიფიცირება და მოცემული შეკვეთის იდენტიფიცირება.

მხოლოდ EtOH-თან იდენტიფიცირებულ მომხმარებელს შეუძლია ამ უფლების გამოყენება, ნებისმიერი სხვა პირის გამორიცხვით.

დაბრუნების ხარჯები და რისკები ყოველთვის პასუხისმგებელია კლიენტზე. მომხმარებელმა უნდა განახორციელოს დაბრუნება გადაწყვეტის საშუალებით, რომელიც საშუალებას აძლევს ამანათის თვალყურის დევნებას.

თუ წინა ვალდებულებები არ იქნება დაცული, მომხმარებელი დაკარგავს გატანის უფლებას და პროდუქტი დაუბრუნდება მას მისი ხარჯებით.

რისკების გადატანა განხორციელდება პროდუქტის EtOH-ის მიერ მიღებისთანავე, მისი მდგომარეობის შემოწმების შემდეგ.

დაბრუნებული პროდუქციის შემოწმების შემდეგ, კლიენტის არჩევანით, ნებისმიერი მიღებული დაბრუნება იქნება:

 • საკრედიტო ბარათის დადგენა კლიენტის სასარგებლოდ.
 • პროდუქტის გამოცვლა.
 • პროდუქტის შეკვეთის ფასის ანაზღაურება EtOH-ის მიერ გატანილი თანხის მიღების დადასტურებიდან თოთხმეტი (14) დღის განმავლობაში.

მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს გატანის შემდეგი ფორმა:

ყურადღება EtOH:

მე/ჩვენ (*) შეგატყობინებთ ჩემი/ჩვენი (*) გასვლის შესახებ საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებიდან (*)/მომსახურების მიწოდებისთვის (*) ქვემოთ:

შეკვეთილი (*)/მიღებულია (*):

მომხმარებელ(ებ)ის სახელი:

მომხმარებელ(ებ)ის მისამართი:

მომხმარებელ(ებ)ის ხელმოწერა (მხოლოდ ამ ფორმის ქაღალდზე შეტყობინების შემთხვევაში):

თარიღი:

(*) ამოიღეთ ან წაშალეთ უსარგებლო ხსენება.

გარკვეული ტიპის ნივთების დაბრუნება შეუძლებელია, როგორიცაა მალფუჭებადი პროდუქტები (როგორიცაა საკვები, ყვავილები ან მცენარეები), პერსონალიზებული პროდუქტები (როგორიცაა სპეციალური შეკვეთები ან პერსონალიზებული ნივთები) და პირადი მოვლის საშუალებები (როგორიცაა სილამაზის) . ჩვენ ასევე არ ვიღებთ სახიფათო მასალების, აალებადი სითხეების ან გაზების დაბრუნებას. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება თქვენს კონკრეტულ ნივთთან დაკავშირებით.

სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ მივიღებთ გასაყიდი ნივთების ან სასაჩუქრე ბარათების დაბრუნებას.

დაბრუნების უფლება რომ გქონდეთ, თქვენი საქონელი უნდა იყოს იმავე მდგომარეობაში, რომელშიც მიიღეთ, ნახმარი ან გამოუყენებელი, ეტიკეტებით და ორიგინალურ შეფუთვაში. ასევე დაგჭირდებათ ქვითარი ან შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ჩვენ შეგატყობინებთ, როგორც კი მივიღებთ და შევამოწმებთ თქვენს დაბრუნებას და შეგატყობინებთ, თანხის დაბრუნება დამტკიცდა თუ არა. დამტკიცების შემთხვევაში, თანხა ავტომატურად დაგიბრუნდებათ გადახდის თავდაპირველ მეთოდზე. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლოა გარკვეული დრო დასჭირდეს თქვენს ბანკს ან საკრედიტო ბარათის კომპანიას თანხის დაბრუნებისა და გამოქვეყნებისთვის.

 

10 – მომხმარებელთა მომსახურება

მომხმარებელთა სერვისის მიღება შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: ან ფოსტით EtOH-ის შტაბ-ბინაში.

 

11 - პასუხისმგებლობა

 

11.1 – გენერალი

EtOH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის ან მესამე მხარის საიტზე ვიზიტით, საიტის გამოყენების ან უუნარობის გამო.

პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვა ეხება ყველა სახის თანმიმდევრულ ზიანს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საოპერაციო ზარალებით, ბრუნვის დაკარგვა, შეკვეთების დაკარგვა, მოგების დაკარგვა, მონაცემთა ან სხვა ინფორმაციის დაკარგვა, კლიენტების დაკარგვა, მოსალოდნელი დანაზოგის დაკარგვა, სურათის დაზიანება. და რეპუტაცია, შესაძლებლობების დაკარგვა.

EtOH ასევე არ იქნება პასუხისმგებელი მავნე პროგრამით, ვირუსებით ან რაიმე უზუსტობით ან ინფორმაციის გამოტოვებით გამოწვეული ზიანისთვის, საიტიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ზიანი არ არის გამოწვეული EtOH-ის განზრახ ქმედებით ან უხეში დაუდევრობით.

 

11.2 – პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის გაყიდვა

EtOH პასუხისმგებელი იქნება მხოლოდ მომხმარებლისთვის მიყენებული პირდაპირი ზიანისთვის პროდუქტი(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის გაყიდვასთან დაკავშირებით.

EtOH არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი პროდუქტ(ებ)ისა და სერვის(ებ)ის გაყიდვასთან დაკავშირებით კლიენტისთვის მიყენებული თანმდევი ზიანისთვის.

პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვა ეხება ყველა სახის თანმიმდევრულ ზიანს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საოპერაციო ზარალებით, ბრუნვის დაკარგვა, შეკვეთების დაკარგვა, მოგების დაკარგვა, მონაცემთა ან სხვა ინფორმაციის დაკარგვა, კლიენტების დაკარგვა, მოსალოდნელი დანაზოგის დაკარგვა, სურათის დაზიანება. და რეპუტაცია, შესაძლებლობების დაკარგვა.

ნებისმიერ შემთხვევაში, EtOH-ის პასუხისმგებლობა, პროდუქციის შეკვეთის შედეგად მიყენებული ზიანის კონტექსტში, არ შეიძლება აღემატებოდეს აღნიშნული შეკვეთის ღირებულებას.

 

 12 – საიტი და ანგარიში

 

12.1 – საიტი

საიტი თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი და უფასო გამოსაყენებლად ნებისმიერი კლიენტისთვის.

თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია შექმნას მხოლოდ ერთი ანგარიში საიტზე.

საიტზე წვდომა შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიზღუდოს, რათა დაუშვას საიტის ტექნიკური მომსახურება, შეკეთება ან განახლება.

EtOH არ იღებს რაიმე სახის მომსახურების ხარისხის ვალდებულებას თავისი საიტისთვის და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მისი ხელმისაწვდომობა.

EtOH უზრუნველყოფს საიტის უსაფრთხო გამოყენებას. თუმცა, ინტერნეტის ბუნების გათვალისწინებით, EtOH არ შეუძლია უზრუნველყოს საიტის აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია და მხოლოდ საშუალების ვალდებულებაა.

 

12.2 – საიტის შინაარსი

საიტზე განთავსებული შინაარსი დამზადებულია EtOH ან მისი პარტნიორების მიერ.

ეს მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არავითარ შემთხვევაში არ ახორციელებს EtOH-ს.

EtOH არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი, თუ მომხმარებელი მიიღებს რაიმე ქმედებას საიტზე გამოტანილი შინაარსის საფუძველზე.

 

12.3 – მომხმარებლის სახელი და პაროლი

კლიენტი გააგრძელებს ანგარიშის შექმნას მისი იდენტიფიკატორის (ელ. ფოსტის მისამართის) და პაროლის არჩევით.

მომხმარებელმა ასევე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია EtOH-ის მიერ თავისი ვალდებულებების სათანადო შესრულებისთვის.

ამ ანგარიშს მომხმარებელი გამოიყენებს საიტზე მის ანგარიშზე შესასვლელად და შეკვეთების განსათავსებლად.

კლიენტი პასუხისმგებელია ძლიერი და საკმარისად რთული პაროლის მიწოდებაზე. EtOH არ იქნება პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ ანგარიშზე წვდომის შემთხვევაში, უხეში ძალის შეტევის შედეგად.

 

12.4 – ანგარიშის გამოყენება

კლიენტი პასუხისმგებელია მისი ანგარიშის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის უსაფრთხოებაზე და გამოყენებაზე. კერძოდ, მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს მათი გამოყენება წინამდებარე პირობების შესაბამისად.

EtOH არ იქნება პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ ანგარიშის არაავტორიზებული გამოყენებისთვის და არ იქნება პასუხისმგებელი ამგვარი გამოყენებით გამოწვეული ზიანისთვის.

თუ კლიენტი შეამჩნევს, რომ მისი ანგარიში დაზიანებულია ან გამოიყენება ავტორიზაციის გარეშე, ან მის ანგარიშთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ნებისმიერი სხვა დარღვევა, მან უნდა აცნობოს EtOH-ს რაც შეიძლება მალე.

EtOH არ იქნება პასუხისმგებელი, თუ შეუძლებელია მომხმარებლისთვის საიტზე წვდომა.

თუმცა, EtOH-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს დახუროს და წაშალოს ანგარიში კლიენტის შეტყობინების გარეშე, ამ GCS-ის დებულებების დარღვევის შემთხვევაში, კლიენტის მხრიდან რაიმე კომპენსაციის მოთხოვნის გარეშე. EtOH-ის პასუხისმგებლობის მოძიება ამ კუთხით შეუძლებელია. თუმცა, EtOH-მა შეიძლება დააკისროს კლიენტი პასუხისმგებელი და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ამ კუთხით, თუ ეს უკანასკნელი არ შეესაბამება ამ GCS-ს.

 

12.5 – უსაფრთხოება

კლიენტი იღებს ვალდებულებას არ იმოქმედოს შემდეგნაირად, თუ ეს სია არ არის ამომწურავი:

 • იმოქმედეთ ისე, რომ შეიძლება ზიანი მიაყენოს საიტის მუშაობას,
 • მესამე მხარის ანგარიშზე წვდომის მცდელობა,
 • სერვერებზე (საიტის ნორმალური გამოყენების გარეთ) ან EtOH ქსელის კომპიუტერებზე წვდომის მცდელობა, საიტზე ან მის სერვერებზე ვირუსების, ტროას ცხენების ან ნებისმიერი სხვა ინვაზიური ან არალეგალური პროგრამის ატვირთვის მცდელობა,
 • ამოიღეთ მონაცემები საიტიდან EtOH-ის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე,
 • გამოიყენეთ საიტი უკანონო გზით ან ამ წესების ან მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით.

12.6 – ანგარიშის მონაცემები

კლიენტი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს რეალური ინფორმაცია მის ანგარიშზე, რომელსაც იყენებს EtOH თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად.

„პერსონალური მონაცემების“ მუხლის შესაბამისად, მომხმარებელს შეუძლია ასევე მოითხოვოს თავისი ანგარიშის წაშლა, GDPR-ით გათვალისწინებული წვდომისა და გამოსწორების უფლების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, კლიენტის მონაცემები წაიშლება EtOH-ის მიერ.

 

13 – ინტელექტუალური საკუთრება

ტექსტები, სურათები, დომენის სახელები, სავაჭრო ნიშნები, დიზაინები, მოდელები, პატენტები, პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზები, რომლებიც გამოიყენება საიტზე, ისევე როგორც პროდუქტები, არის:

 • EtOH-ის თვისება, ან;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მესამე მხარის საკუთრება, რომელმაც მიაწოდა EtOH-ს გამოყენების ლიცენზია.

ეს ელემენტები დაცულია მთელ მსოფლიოში.

ეს წესები არ ანიჭებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას მომხმარებელს, რომელსაც არ შეუძლია განაახლოს საიტის რომელიმე ელემენტი, ნაწილობრივ ან მთლიანად, EtOH-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

ამ ელემენტების ნებისმიერი ნაწილობრივი ან სრული რეპროდუქცია შეიძლება იყოს დარღვევა. EtOH იტოვებს უფლებას განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება იყოს საჭირო მისი უფლებების დასაცავად და ზიანის აღსადგენად.

 

14 – პერსონალური მონაცემები

პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება რეგულირდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:

 

15 – გენერალი

 

15.1 – მედიაცია

სამომხმარებლო კოდექსის L612-1 მუხლების დებულებების შესაბამისად, მომხმარებელს, მომხმარებელს, EtOH-თან დავის შემთხვევაში, აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს MEDICYS მედიაციის სერვისით უფასოდ, თუ პასუხი არ იქნა მიღებული. მიაწოდა მისი მოთხოვნა EtOH მომხმარებელთა სერვისს ერთი (1) თვის გონივრული პერიოდის შემდეგ:

 

კლიენტი, მომხმარებელი, რჩება თავისუფალი, მიიღოს ან უარი თქვას მედიაციაზე და, მედიაციის მიმართვის შემთხვევაში, თითოეული მხარე თავისუფალია მიიღოს ან უარყოს შუამავლის მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილება.

 

15.2 – სრული ხელშეკრულება

ეს წესები და პირობები ჭარბობს ნებისმიერ სხვა დებულებას, რომელიც პოტენციურად გამოიყენება EtOH-სა და კლიენტს შორის ურთიერთობაზე. ეს პირობები აუქმებს და ცვლის მხარეთა ნებისმიერ წინასწარ ვალდებულებას, რომელიც ეხება საკითხს და წარმოადგენს მხარეებს შორის სრულ შეთანხმებას წინამდებარე საკითხთან დაკავშირებით.

 

15.3 – ექსკლუზიურობა

ამ GCS-ის მიღებით მხარეებს შორის ექსკლუზიურობა არ გაფორმდება. მხარეები რჩებიან თავისუფალნი დადონ კონტრაქტი მესამე მხარეებთან მათი არჩევანით.

 

15.4 – გარკვეული პირობების გადარჩენა

ამ პირობების დასრულება, რაიმე მიზეზით, არ წარმოადგენს დასასრულს იმ პუნქტებისთვის, რომელთა ბუნება ან შინაარსი მოითხოვს მათ შენარჩუნებას.

 

15.5 – ნაწილობრივი ინვალიდობა

თუ კანონის, დებულების ან კომპეტენტური სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ამ სგს-ის ერთი ან მეტი დებულება ბათილად იქნა ცნობილი ან გამოცხადებულია, იგი (ისინი) ჩაითვლება (ები) დაუწერელი. დანარჩენი დებულებები შეინარჩუნებენ სრულ ძალას და ფარგლებს.

15.6 – უარის თქმა და ტოლერანტობა

ის ფაქტი, რომ EtOH არ ეყრდნობა მეორე მხარეს წინამდებარე GCS-ში მითითებული რომელიმე ვალდებულების დარღვევისთვის, არ შეიძლება სამომავლოდ განიმარტოს, როგორც განსახილველი ვალდებულებაზე უარის თქმა და არ აქვს ეფექტი შეძენილი მეორე მხარის მინიჭებას. უფლებები.

EtOH-ის მიერ რაიმე უფლების განხორციელებაში წარუმატებლობა ან დაგვიანება არ განიხილება, როგორც უარი ამ უფლებზე.

კლიენტი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს რეალური ინფორმაცია მის ანგარიშზე, რომელსაც იყენებს EtOH თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად.

„პერსონალური მონაცემების“ მუხლის შესაბამისად, მომხმარებელს შეუძლია ასევე მოითხოვოს თავისი ანგარიშის წაშლა, GDPR-ით გათვალისწინებული წვდომისა და გამოსწორების უფლების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, კლიენტის მონაცემები წაიშლება EtOH-ის მიერ.

 

15.7 - დამოუკიდებლობა 

არც ერთ მხარეს არ შეუძლია მიიღოს ვალდებულება მეორის სახელით და/ან სახელით. გარდა ამისა, თითოეული მხარე რჩება მხოლოდ პასუხისმგებელი თავის ქმედებებზე, ბრალდებებზე, ვალდებულებებზე, მომსახურებაზე, პროდუქტებსა და პერსონალზე.

15.8 – მტკიცებულება 

მხარეები თანხმდებიან, რომ ყველა ელექტრონული კომუნიკაცია, ელექტრონული ფოსტის ჩათვლით, არის მტკიცებულება მათ შორის.

კლიენტი ცნობს, კერძოდ, EtOH-ის ავტომატური ჩაწერის სისტემების მტკიცებულების ღირებულებას და, გარდა იმისა, რომ არ წარმოადგინოს საპირისპირო მტკიცებულება, ის უარს იტყვის მათზე სადავო დავის შემთხვევაში.

 

15.9 – ფორსმაჟორი

როგორც ამ GCS-ის შესრულების ნაწილი, EtOH არ იქნება პასუხისმგებელი ფორსმაჟორული მოვლენის გამო თავისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

წინამდებარე წესების მიზნებისათვის, ფორსმაჟორული გარემო გაგებულია, როგორც ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც არის არაპროგნოზირებადი, დაუძლეველი და გარეგანი მხარეებისთვის საფრანგეთის სამართლისა და სასამართლო პრაქტიკის მნიშვნელობით.
ფორსმაჟორული შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში, ეს გამოიწვევს EtOH-ის ვალდებულებების შესრულების შეჩერებას, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ შეზღუდოს შედეგები და განაახლოს GCS-ის შესრულება გაუჩინარების ან გაუჩინარებისთანავე. ფორსმაჟორული მოვლენის ან გარემოებების შეწყვეტა.

 

15.10 - მოქმედი კანონი და კომპეტენტური იურისდიქცია

აქ მოქმედი კანონი არის ფრანგული სამართალი, მიუხედავად მომხმარებლის წარმოშობის ქვეყნისა.

T&C დაწერილია ფრანგულ ენაზე და ფრანგული ვერსია უპირატესობას ანიჭებს სხვა ენაზე თარგმნის შემთხვევაშიც კი.

ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია ამ GCS-ის შესრულებასთან ან ინტერპრეტაციასთან, რომელიც არ არის გადაწყვეტილი მხარეებს შორის მეგობრულად, წარედგინება EtOH-ის რეგისტრირებული ოფისის კომპეტენტურ სასამართლოს, მათ შორის შემაჯამებელი საქმისწარმოების, გარანტიის მოწოდების ან ბრალდებულთა სიმრავლის საკითხებში. და მიუხედავად კლიენტის წარმოშობის ქვეყნისა.

 

კონტაქტი

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ EtOH შემდეგ მისამართზე:  

 
თქვენი კალათა
კალათაში საქონელი არ არის!
განაგრძეთ შოპინგი
0